Propsyche Biznes

Pierwsza na rynku oferta uwzględniająca synergię obszarów psychologii, coachingu, leadership, zarządzania projektem oraz HR. Autorska koncepcja stworzona przez Armena Mekhakyana i wprowadzana we współpracy z Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche przeznaczona jest dla wszystkich poszukających nowatorskich i skutecznych technik rozwoju w biznesie.

Siłą ProPsyche Biznes i tym, co wynosi naszą ofertę ponad powszechnie dostępne, jest jej naukowy, psychologiczny fundament. Nie wystarczy bowiem wyposażyć człowieka w użyteczne narzędzia. Trzeba sięgnąć głębiej, poznać mechanizmy rządzące jego psychiką i właśnie w nim samym dostrzec potencjał, by narzędzia te dopiero stworzyć. Indywidualne, skrojone na miarę jego potrzeb.

Zdaniem Armena Mekhakyan, powinniśmy nieustannie szukać skutecznych rozwiązań i pielęgnować w sobie rozmaite umiejętności, aby niezależnie od tego w jakim punkcie życia oraz kariery się znajdujemy wyznaczać i realizować cele, a przy tym nie zgubić pod drodze siebie. i ta właśnie myśl przyświeca działaniom ProPsyche Biznes.

Złożoność człowieka wymaga kompleksowego podejścia do jego rozwoju. Dlatego w ProPsyche Biznes stawiamy na pracę zespołową, opartą na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin. A to wszystko pod czujnym okiem Armena Mekhakyana oraz dr Agnieszki Ziołkowskiej. Połączenie wiedzy i doświadczenia obojga stanowi o prekursorskim podejściu do tematu transformacji człowieka a ofertę ProPsyche Biznes wynosi ponad dotąd dostępny format szkolenia.

ZAKRES DZIAŁAŃ

COACHING PSYCHOLOGICZNY

Tradycyjnie rozumiany coaching wyposaża w zestaw użytecznych narzędzi, ale traci z pola widzenia człowieka, stawiając go w pozycji istoty nastawionej przede wszystkim na osiąganie celów organizacji. W ProPsyche Biznes w centrum zainteresowania stawiamy właśnie jednostkę z jej osobowością, pragnieniami, potrzebami, a także obawami i słabościami, by czerpiąc ze zdobyczy psychologii, w pełni przygotować ją do działania zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Rozwój jednostki widzimy jako długofalowy projekt, w którym punktem wyjścia jest określenie potrzeb i znalezienie indywidualnej ścieżki dla każdego z naszych klientów. 

JAK PRACUJEMY?

W ProPsyche Biznes do dyspozycji otrzymujesz zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin.

Każdy z klientów zostaje objęty stałą opieką koordynatora zespołu, który ma do swojej dyspozycji ekspertów. Wśród nich znajdują się coachowie psychologiczni, mediatorzy, a także doradcy posiadający teoretyczne i praktyczne doświadczenie w funkcjonowaniu korporacji, HR czy sytuacjach kryzysowych. Nad całością czuwa koordynator ds. medycznych – dr Agnieszka Ziołkowska.

Tylko tak zorganizowany zespół jest w stanie na bieżąco reagować na potrzeby klienta oraz zapewnić mu wiedzę i wsparcie we wzajemnie przenikających się obszarach. 

Czas trwania coachingu, liczba spotkań, a także ich zawartość merytoryczna są określane w fazie wstępnej współpracy i stale monitorowane.

DLA KOGO?

  • kadry zarządzającej wysokiego szczebla
  • pracowników korporacji pragnących jak najlepiej odnaleźć się w jej systemie
  • chcących zdobyć upragniony awans
  • zakładających lub/i pragnących rozwijać własny biznes
  • poszukujących efektywnych dróg komunikacji z podległą kadrą
  • chcących w zgodzie rozstać się z dotychczasowym pracodawcą i szukających nowych ścieżek rozwoju 

MEDIACJE

Mediacja to więcej niż niezwykle skuteczne narzędzie do rozwiązywania sporów. To przestrzeń pozostająca poza obrębem konfliktu, w której mogą spotkać się sprzeczne stanowiska i odrębne doświadczenia. To obszar, w którym spotkanie i porozumienie możliwe są dzięki zaufaniu do człowieczeństwa. Niezaprzeczalną siłą mediacji jest jej dobrowolność. Tu żadna za stron nie może czuć się zmuszona do podjęcia tej formy rozwiązania konfliktu.

Kluczem do osiągniecia porozumienia jest nie tylko dobra wola stron pragnących osiągnąć konsens, ale także osoba mediatora. Mediator – neutralny, kompetentny, wrażliwy społecznie, przez cały czas trwania rozmów dbający o to, by każda ze stron sporu odnosiła się do siebie z szacunkiem, pełni rolę przewodnika, stwarzając przestrzeń do konstruktywnej rozmowy.

MEDIACJE GOSPODARCZE

Tu stronami są osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalności gospodarczą.

Dlatego tak ważne jest, aby mediator legitymował się dodatkowo wiedzą z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Przedmiotem mediacji mogą być wszelkiego rodzaju spory związane z umowami handlowymi, prawami autorskimi, roszczeniami wspólników i akcjonariuszy, kwestiami płatności, fuzjami, postępowaniami upadłościowymi lub naprawczymi.

Dla tego rodzaju sporów niezwykle istotne jest, że mediacja stanowi pełnoprawną alternatywę do postępowania sądowego, a ugoda będąca jej wynikiem posiada moc prawną.

Jeśli dołączyć do tego poniższe zalety mediacji, warto rozważyć tę formę rozwiązania konfliktu:

  • szybsza i mniej kosztowna droga do osiągnięcia porozumienia niż arbitraż czy postępowanie sądowe
  • zachowanie poufności rozmów
  • ochrona dobrego wizerunku firmy, utrzymanie wiarygodności w oczach obecnych, jak i przyszłych klientów, partnerów w biznesie
  • znalezienie przestrzeni dla przyszłej współpracy stron w przyszłości

MEDIACJE W BIZNESIE

Biznes to obszar, w którym szczególnie ważne są transparentne, jasne relacje. Tylko tak można liczyć na szybkość i skuteczność podejmowanych wspólnie działań, które doprowadzą do pożądanego celu i umożliwią rozwój. Mediacje w biznesie wspierają wartości przejrzystych, otwartych stosunków. Wspomagają budowanie wzajemnego zaufania, efektywnej komunikacji, a to przekłada się w efekcie na zysk. To forma rozwiązywania sporów zarówno zewnętrznych, jak i wewnątrz danej organizacji, powstających na linii pracodawca – pracownik. Tu doskonałym przykładem sytuacji, w których mediacje okazują się nieocenionym narzędziem, są charakteryzujące się wysokim napięciem zwolnienia grupowe. W ProPsyche Biznes zapewniamy specjalny zestaw narzędzi ułatwiających przeprowadzenie tego trudnego procesu, pozwalających znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zarówno pracodawcę, jak i pracownika bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

MEDIACJE KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH

A czy możemy mediację prowadzić sami ze sobą? Tak! i tutaj również nieoceniona rolę odegrać może mediator. Często zmagamy się z konfliktami wewnętrznymi (wybór ścieżki rozwoju, motywacje, planowanie przyszłości, rozczarowanie decyzjami już podjętymi), które negatywnie wpływają na komfort naszego życia. Mediacja wewnętrzna, czyli opracowana przez Armena Mekhakyan metoda rozwiązywania sporów w formie „mediacji z samym sobą”, to skuteczny proces prowadzący do rozwiązań i strategii o działaniu uzdrawiającym. Prowadzona przez Armena mediacja wewnętrzna to zazwyczaj 2 do 5 sesji, w czasie których mediujemy jeden temat wybrany przez klienta w trakcie sesji otwierającej. 

PAMIĘTAJMY, ŻE OSIĄGNIĘTE W RAMACH MEDIACJI POROZUMIENIE, WARTO ROZWIJAĆ i NA JEGO BAZIE PRACOWAĆ DALEJ W RAMACH OFERTY COACHINGU PSYCHOLOGICZNEGO